Nemecko – slovenský slovník (pracovný)

225 Shares

Na tejto stránke nájdete nemecko – slovenský slovník, ktorý vám pomôže  rozšíriť si slovnú zásobu (slovíčka, frázy, vety) súvisiacu so zamestnaním a brigádou, ktorú využijete predovšetkým v Rakúsku a Nemecku, ale napríklad aj vo Švajčiarsku, či v severnom Taliansku.

Uľahčí vám komunikáciu pri:

  • hľadaní práce,
  • uchádzaní sa o zamestnanie,
  • spolupráci s pracovnou agentúrou,
  • nástupe do nového zamestnania,
  • jednaní o pracovných podmienkach, právach a povinnostiach,
  • riešení finančných záležitostí (mzda, zrážky, sociálne dávky, dane).

Na konci stránky nájdete aj preložené názvy vybraných profesií a pracovných pozícií.

Súvisiace články:

Nemecko – slovenský slovník

Anglicko – slovenský pracovný slovník nájdete na tejto stránke.

A
Absolvent/-in – absolvent/-ka
Abteilung – oddelenie
Agentur – agentúra
Altersrente – dôchodok
AMS – skratka pre (Arbeitsmarktservice) rakúsky úrad práce
Amt – úrad
anfordern – vyžadovať/ požadovať/ domáhať sa
Anforderungen – požiadavky
Angestellte – pracovníčka/ zamestnankyňa (ona) (u niekoho/v podniku alebo vo firme)/ funkčne podriadená v zamestnaní
Angestellter – pracovník/ zamestnanec (on) (u niekoho/v podniku alebo vo firme)/ funkčne podriadený v zamestnaní
Anmeldeformular – prihláška, prihlasovací formulár
Anmeldung – prihlásenie/ registrácia/ oznámenie (nahlásenie)
Anspruch [auf etwas] – nárok/ právo [na niečo]
[den] Anspruch auf [etwas] erheben – uplatniť si, domáhať sa [konkrétneho] nároku [na niečo]
[k-/einen] Anspruch auf etwas haben – [ne-/mať] nárok/ právo/ oprávnenie na niečo
Anspruch auf Schadenersatz – právo na náhradu škody
Anspruch auf Urlaub, Zeitausgleich, Krankengeld, Nachtzuschlag – nárok/ právo na dovolenku, šasové vyrovnanie, nemocenské dávky, nočný priplatok
Ansprüche – požiadavky/očakávania
Ansprüche stellen [an jemanden/ etwas] – klásť/ podať požiadavky [na niekoho/niečo]
Anstellung – pracovné zaradenie/práca/zamestnanie
Antrag – žiadosť
antragsberechtigt sein – byť oprávnená/-ý podať žiadosť/ dožadovať sa
Antragsberechtigte – osoba ženského rodu (ona) oprávnená podať žiadosť/ dožadovať sa (substantívny adjektív/feminín)
Antragsberechtigter – osoba mužského rodu (on) oprávnená podať žiadosť/ dožadovať sa (substantívny adjektív/maskulín),
Antragsteller/-in – žiadateľ/-ka
Arbeit – práca/ zamestnanie
arbeiten – pracovať
Arbeiter/-in – robotník/-čka
Arbeitgeber/-in – zamestnávateľ/-ka
die Arbeitnehmer – personál/ zamestnanci
Arbeitnehmer-Vorteile – zamestnanecké výhody
Arbeitnehmer/-in – pracovník/-čka, zamestnanec/-kyňa
Arbeitnehmer/-in beschäftigt durch die Arbeitsagentur – pracovník/-čka pracujúci/-a cez pracovnú agentúru
Arbeitsagentur (für Arbeitsuchende und Arbeitgeber) – agentúra (aj súkromná) na sprostredkovanie zamestnania pre nezamestnaných a zamestnávateľov
Arbeitsamt – úrad práce
Arbeitsbedingungen – pracovné podmienky
Arbeitserlaubnis – pracovné povolenie
Arbeitsgelegenheiten – pracovné príležitosti
arbeitslos – nezamestnaný/-á / prepustený/-á (zo zamestnania)/ bez práce (adjektív)
arbeitslos sein/ werden – byť/stať sa nezamestnaným/-ou
Arbeitslose – nezamestnaná osoba ženského rodu (ona) (substantívny adjektív/feminín), nezamestnaní (pl.) (substantívny adjektív/ plurál)
Arbeitslosengeld – podpora v nezamestnanosti (dávky v nezamestnanosti)
Arbeitsloser – nezamestnaná osoba mužského rodu (on) (substantívny adjektív/maskulín)
Arbeitsmarkt – trh práce
Arbeitsmarktservice – úrad práce v Rakúsku
Arbeitsmöglichkeiten – pracovné možnosti
Arbeitsplatz – pracovisko
Arbeitsplätze – pracovné miesta
Arbeitsrechte – zamestnanecké práva
Arbeitsschuhe [mit Stahlkappe] – pracovné topánky [s oceľovou špicou]
Arbeitsstelle/ Stelle – pracovne miesto
Arbeitssuche – hľadanie zamestnania/ práce
Arbeitssuchende – uchádzači o zamestnanie / uchádzačka o zamestnanie
Arbeitssuchende – uchádzačka o zamestnanie (ona, substantívny adjektív/ feminín)
Arbeitssuchender – uchádzač o zamestnanie (on, substantívny adjektív/ maskulín)
Arbeitstag – pracovný deň
Arbeitsumwelt – pracovné prostredie
Arbeitsunfall – pracovný úraz
Arbeitsunfälle – pracovné úrazy
Arbeitsvermittlung – sprostredkovanie zamestnania/pracovná agentúra
Arbeitsvertrag – pracovná zmluva
Arbeitsvertragslohn – mzda na základe pracovnej dohody/ zmluvy
Arbeitszeit – pracovný čas
Assistent/-in – asistent/-ka
Aufenthaltsbewilligung – povolenie k pobytu
Aufgabe – úloha, pracovna povinnosť
Ausbildung – vzdelanie
ausfüllen [Formular] – vyplniť [tlačivo]
ausstehende/ fällige Forderung – dlžná/ nesplatená suma/ pohľadávka/ dlh
Austausch – výmena (napr. práce)
Ausweis – preukaz (totožnosti)
etwas ausweisen – niečo preukázať
Ausweiskontrolle – kontrola totožnosti/ identity
Ausweispapiere – doklady totožnosti/ identity
Ausweispflicht – povinnosť mať pri sebe doklady totožnosti/ povinnosť preukazať sa dokladom totožnosti
Ausweisung – vyhostenie/ deportácia
ärztliche Bestätigung – lekárske potvrdenie
ärztliche Untersuchung – lekárske vyšetrenie/ lekárska prehliadka
ärztliches Attest – lekárske potvrdenie

B
Bankkonto – bankový účet/ účet v banke
Beamte/ Beamtin [Polizeibeamte/ Postbeamte/ Zollbeamte] – úradníčka (zamestnankyňa štátu/ verejnej správy) [policajtka/ poštová úradníčka/ colná úradníčka]
Beamter – úradník (zamestnanec štátu/ verejnej správy)
beanspruchen – žiadať/ požadovať/ domáhať sa
bedürftigkeitsabhängige Angehörige – nezaopatrené osoby/ príbuzní
befristete Stelle – práca na dobu určitú/ dočasná (práca)
befristeter Arbeitsvertrag – pracovná zmluva na dobu určitú
Behinderung – postihnutie
Behörde – úrad
Beitrag – príspevok
beitragen – prispieť
Beleg – potvrdenie/ doklad alebo záznam o niečom (bloček)
Bericht – hlásenie/ správa
berichten – hlásiť/ oznámiť
Beruf – povolanie/ zamestnanie/ profesia
einen Beruf ausüben – vykonávajú určité/ nejaké povolanie
berufstätig – pracujúca/ zamestnaná (osoba) (adjektív)
berufstätig sein – byť pracujúci/-a/ byť zamestnaný/-á/ mať prácu
Berufstätige – osoba ženského rodu (ona) vykonávajúca určité povolanie/ pracujúca / zamestnaná (substantívny adjektív/ feminín)
Berufstätige – pracujúce/ zamestnané osoby (substantívny adjektív plurál)
berufstätige Frau – pracujúca/ zamestnaná žena
berufstätige Mutter – pracujúca/zamestnaná matka
Berufstätiger – osoba mužského rodu (on) vykonávajúca určité povolanie/ pracujúci/ zamestnaný (substantívny adjektív/ maskulín)
berufstätiger Mann – pracujúci/ zamestnaný muž
Berufstätigte (pl) – pracujúce/ zamestnané osoby (plurál)
beschädigt – poškodený/-á/-é (napr. tovar) (adjektív)
[jemanden] beschäftigen – [niekoho] zamestnať/-návať
beschäftigt – zamestnaná/-ý, zaneprázdnená/-ý (adjektív)
beschäftigt [mit etwas] sein – byť niečim zaneprázdnený
[als etwas] beschäftigt sein – byť zamestnaný/-ná ako …
Beschäftigte – zamestnankyňa/ zamestnaná/ pracujúca (ona, substantívny adjektív/ feminín)
beschäftigte Frau – pracujúca/ zamestnaná žena
beschäftigte Mutter – pracujúca/ zamestnaná matka
Beschäftigter – zamestnanec/ zamestnaný/ pracujúci (on, substantívny adjektív/ maskulín),
beschäftigter Mann – pracujúci/ zamestnaný muž
Beschäftigung – zamestnanie (práca alebo činnosť)
Bescheinigung – písomné potvrdenie/ certifikát
Bescheinigung der [gestrigen/heutigen] Anwesenheit – potvrdenie o [včerajšej/ dnešnej] účasti/ prítomnosti
Besichtigung – kontrolná návšteva
Bestätigung – potvrdenie (niečoho)/ doklad (o niečom, okrem iného aj správnosti, pravosti)
Bewerber/-in – uchádzač/-ka o niečo (prácu)
Bewerbungsgespräch – pracovný pohovor
Bewerbungsschreiben – motivačný list/ žiadosť o prácu
bezahlen – zaplatiť
bieten – poskytnú/-ovať
Bundesagentur für Arbeit – federálny úrad práce v Nemecku
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz – Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa (v Rakúsku)
Büro – kancelária/ úrad (pracovisko)

D
defekt – pokazený/-á/-é (adjektív)
Detailbeschreibung – podrobný popis
detaillierte Angaben/Detailangaben – podrobné údaje/ informácie
Dienst – služba (lekára/ požiarnika)
Dienstleistung – služba/ servis
Direktor – riaditeľ
Disziplinarverfahren – disciplinárne konanie
Dokument – dokument/ doklad

E
Eignungen – schopnosti/ zručnosti
Einkommen – príjem
Einkommensteuer – daň z príjmu
Elterngeld – rodičovské dávky
Elternzeit – rodičovská dovolenka
Empfehlungen – odporúčania
Empfehlungsschreiben – odporúčajúce listy
entlassen – prepustený/-á (zo zamestnania) (adjektív)
entlassen [aus der Arbeit/ Beschäftigung] – prepustiť [z práce/ zo zamestnania]
Entlassung – prepustenie
er ist Anwalt/ Maurer von Beruf – on je povolaním advokát/ murár
er ist Jurist/ Bagrist – on je právnik/ bagrista
Erfahrung/-en – skúsenosť/-i
Erfolg/-e – úspech/-y
erfolgreich – úspešný/-á/-é (adjektív)
Erholungszeit – voľno (v práci)/ čas na regenerovanie
Erkrankung – choroba/ nemoc
Erste-Hilfe – prvá pomoc
erwerbstätig – zamestnaná/-ý/ pracujúca/-i (adjektív)
Erwerbstätige – zamestnaná (ona, substantívny adjektív/ feminín)
Erwerbstätige – zamestnané osoby (substantívny adjektív/ plurál)
Erwerbstätiger – zamestnaný (on, substantívny adjektív/ maskulín)
Erziehungsgeld – rodičovské dávky vyplácané v určitých krajoch/ regiónoch
Esszimmer – jedáleň
Experte – odborník
Expertin – odborníčka

F
Fahrt zur Arbeit – doprava do práce
Fachfrau – odborníčka
Fachmann – odborník
Fähigkeiten – schopnosti/ zručnosti
Feueralarm – požiarny poplach
Feuerwehr – požiarnici
Filiale – pobočka (pracovnej agentúry, banky a pod.)
Finanzamt – finančný úrad/ správa
fordern – dožadovať sa/ uplatniť si/ žiadať
etwas [jemanden] fördern – niečo [niekoho] podporovať/ sponzorovať/ rozvíjať (talent/ kariéru)
etwas [von jemandem] fordern – niečoho [sa u niekoho] dožadovať/ domáhať sa/uplatniť si/ žiadať
Forderung – požiadavka/ nárok/ uplatnenie si (niečoho)/ výzva/ pohľadávka (dlžná suma)
Förderung [von Beziehungen] – podpora/ stimulovanie/ rozvoj [vzťahov]
Forderung zurückweisen – zamietnuť požiadavku/ nárok/ pohľadávku
Forderung/-en [nach etwas] erheben – nárokovať si/uplatniť si [nárok/-y na niečo]
Forderungen (pl) – požiadavky (na plnenie/ splnenie)
Forderungen [an jemanden] haben – mať požiadavky [na niekoho]
Forderungen [an jemanden/ etwas] stellen – uplatniť si požiadavky [u niekoho/ na niečo]/ [od niekoho/niečo] požadovať
forderungsberechtigt sein – byt oprávnená/-ý žiadať/ dožadovať sa
Forderungsberechtigte – osoba ženského rodu oprávnená dožadovať sa (niečoho) (ona, substantívny adjektív/ feminín)
Forderungsberechtigter – osoba mužského rodu oprávnená dožadovať sa (niečoho) (on, substantívny adjektív/ maskulín)
Form – formulár/ tlačivo/ forma
Formular – formulár/ tlačivo
Freiberufler – nezávislý (substantívny adjektív/ maskulín)/samostatne zárobkovo činná osoba (on)/vykonávajúca slobodné povolanie
Freiberuflerin – nezávislá (substantívny adjektív/ feminín)/samostatne zárobkovo činná osoba (ona) vykonávajúca slobodné povolanie
freiberuflich – nezávislé/ samostatne zárobkovo-činné/ nezávisle/ samostatne zárobkovo-činne (adjektív/adverb)
freie Stellen/Arbeitsstellen – voľné pracovné miesta
Freiwilligenarbeit – dobrovoľnícka práca
Freizeit – voľno (v práci)/ voľný čas
Führerschein – vodičský preukaz
Funktion – (pracovná) funkcia/ pozícia

G
geeignet – vhodný/-á/-é (adjektív)
gefeuert [aus der Arbeit] – vyhodený [z práce]
Gehalt – plat/ mzda
Gehaltsabrechnung – výplatná páska
Gehaltsabzug – zrážka zo mzdy
Gehaltszahlung – výplata
Gehilfe – pomocník/-čka/ pomocná pracovná sila
gekündigt – prepustený/-á (zo zamestnania) (adjektív)
Gelegenheitsarbeit – príležitostná práca
Geschäftsstelle – pobočka alebo kancelária (firmy)
Gesuch – žiadosť
Gesuchsteller/-in – žiadateľ/-ka
Gesundheit – zdravie
Gesundheitszustand – zdravotný stav
Gewerkschaften – odbory
Gross-lager – veľkosklad
grosse [oder hohe] Ansprüche [an jemanden/ etwas] stellen – klásť vysoké požiadavky [na niekoho/ niečo]
Gutachten – posudok

H
Halbtagsbeschäftigte – zamestnankyňa na polovičný úväzok (poldňový)
Halbtagsbeschäftigter – zamestnanec na polovičný úväzok (poldňový)
Human Resources – oddelenie ľudských zdrojov
Hygiene – hygiena

CH
Chef – šéf

I
Interview – pracovný pohovor

J
jemanden ausweisen – niekoho vyhostiť/ deportovať
jetzige Beschäftigung – súčasné/ terajšie zamestnanie
jetzige Erwerbstätigkeit – súčasné/ terajšie zamestnanie
jetzige Stelle – súčasné/ terajšie zamestnanie
Job – práca/ pracovné miesto/ zamestnanie
Job-messe – veľtrh práce
Jobcenter – regionálny úrad práce (v Nemecku)
Jobsuche – hľadanie zamestnania/ práce

K
Kalenderjahr-Urlaub – dovolenka v kalendárnom roku
Kandidat/-in – kandidát/-ka na niečo (prácu)
Kanzlei – kancelária/ úrad (pracovisko)
Karriere – kariéra
Kindererziehungszeit – rodičovská dovolenka
Kindergeld – detské prídavky
Kollege – kolega
Kollegin – kolegyňa
Kompensationstag – náhradné voľno
Kontrolle – kontrola/ preskúšanie
Krankengeld – nemocenské dávky
Krankenversicherung – zdravotné poistenie
Krankheit – choroba/ nemoc
kündigen [aus der Arbeit/ Beschäftigung] – prepustiť/ dať výpoveď [z práce/ zo zamestnania]
Kündigung – prepustenie/ výpoveď
Kündigungsfrist – výpovedná lehota
Kurs – kurz
Kurzarbeit – krátkodobá/ dočasná práca

L
Lager – sklad
Lebenslauf/ CV – životopis
Leistungsbezug von dem Arbeitsamt/ von der Agentur für Arbeit – poberanie dávok (v nezamestnanosti) od úradu práce
Leistungsbezug von der Arbeitslosenkasse/ Arbeitslosenversicherung – poberanie dávok (v nezamestnanosti)/poistenia v nezamestnanosti
Leiter – vedúci
letzte Beschäftigung – posledné (predchádzajúce) zamestnanie
letzte Erwerbstätigkeit – posledné (predchádzajúce) zamestnanie
letzte Stelle – posledné (predchádzajúce) zamestnanie/ pracovné miesto
Lohn – plat/ mzda
Lohnabrechnung – výplatná páska
Lohnabzug – zrážka zo mzdy
Lohnzahlung – výplata

M
Manager/-in – manažér/-ka/ vedúci/-a
melden – hlásiť/ oznámiť
Mindestgehalt – minimálna mzda
Mindestlohn – minimálna mzda
Mitarbeiter/-in – spolupracovník/-čka
die Mitarbeiter – personál/ zamestnanci
Möglichkeiten, Dienste, Hilfe, Unterstützung in Anspruch nehmen – využiť možnosti, služby, pomoc, podporu (asistenciu)
Mutterschaftsgeld – dávky v materstve
Mutterschaftsurlaub – materská dovolenka

N
Nachtdienst – nočná služba (u lekára)
Nachtschicht – nočná smena
Nachweis des Wohnsitzes/ Heimatortes – doklad o mieste pobytu/ bydlisku
Nationalfeiertag – štátny sviatok
Notfall – núdzový stav
notwendig – nevyhnutný/-á/-é (adjektív)/ nevyhnutne (adverb)

O
offene Stellen/ Arbeitsstellen – voľné pracovné miesta

P
Pause – prestávka/ čas na oddych
pendeln [zur Arbeit] – dochádzanie [do práce]
permanente [Beschäftigung/ Anstellung/ Arbeitsstelle] – trvalý [pracovný pomer]
Personal – personál/ zamestnanci
Personalabteilung – personálne oddelenie
Personalagentur – personálna (pracovná) agentúra
Personalausweis – občiansky preukaz/ preukaz totožnosti
Personalvermittlung – personálna (pracovná) agentúra
Pflicht/-en – úloha/-y/ povinnosť/-i
Position – (pracovná) funkcia/ pozícia
pro Jahr/ jährlich – ročne
pro Stunde – na hodinu
Probe – preskúšanie/ vyskúšanie
Probetag – pracovný deň na skúšku
Probezeit – skúšobná doba
pünktlich – načas/ včas

Q
Qualifikation – kvalifikácia
seine/ ihre/ Ihre Qualifikationen entsprechen leider nicht unseren Anforderungen – jeho/ jej/ vaša kvalifikácia[-ie] bohužiaľ nezodpovedá[-jú] našim požiadavkám

R
Referenzen – referencie/ odporúčania/ hodnotenia
Referenznummer – referenčné číslo
Referenzschreiben – písomné referencie/ písomné odporúčania/ písomné hodnotenia
Reflexweste – reflexná vesta
Regionales Arbeitsvermittlungszentrum – regionálne centrum na sprostredkovanie zamestnania (regionálny úrad práce vo Švajčiarsku)
Registrierung – registrácia
Rechnung – účet (z obchodu, za služby)
Reisepass – cestovný pas
Rekrutierung – nábor
Rentenbeiträge – príspevky na dôchodkové poistenie
Ruhezeit – prestávka/ čas na oddych

S
Saisonarbeit – sezónna práca
Sauberkeit – čistota
selbständig / selbstständig – samostatná/-ý/-é/ nezávislá/-ý/-é (adjektív)
selbständige Erwerbstätigkeit – samostatná zárobková činnosť
Selbständige / Selbstständige – samostatne zárobkovo činná osoba, živnostníčka (aj slobodné povolanie) (ona, substantívny adjektív/ feminín)
Selbständiger/ Selbstständiger – samostatne zárobkovo činná osoba, živnostník (aj slobodné povolanie) (on, substantívny adjektív/ maskulín)
selbstständig Erwerbstätige – samostatne zárobkovo činná osoba (ona/ feminín)
selbstständig Erwerbstätiger – samostatne zárobkovo činná osoba (on/ maskulín)
Schadenersatzanspruch – právo na náhradu škody
Schicht/ Schichtdienst – pracovná smena
Schrank [im Ankleidezimmer] – skrinka [v šatni]
schriftliche Bestätigung – písomné potvrdenie
Schulbildung – vzdelanie
Schulung – školenie
Schutzhandschuhe – ochranné rukavice
Schutzkleidung – ochranný odev
sie ist Ärztin/ Kellnerin von Beruf – ona je povolaním lekárka/ čašníčka
sie ist Lehrerin/ Friseurin – ona je učiteľkou/ kaderníčkou
Signatur – podpis
sich abmelden – odpísať sa (napr. na konci pracovnej zmeny)
sich auf die Stelle bewerben – podať si žiadosť o konkrétnu prácu/pozíciu/uchádzať sa o prácu/pracovné miesto
sich ausweisen – preukázať sa/ zdokladovať
sich bewerben um – uchádzať sa o
sich einschreiben/ sich melden – zapísať sa (do školy/ na začiatku pracovnej smeny)
sich um die Stelle bewerben – podať si žiadosť o konkrétnu prácu/ pozíciu/ uchádzať sa o prácu/ pracovné miesto
sich um eine Arbeit bewerben – uchádzať sa o prácu
sich verspäten – meškať
Sicherheit – bezpečnosť
Sitzung – stretnutie/ schôdzka/ schôdza/ sedenie
Sozialgeld – sociálne dávky
Sozialhilfe – sociálna podpora/ pomoc k príjmu
Sozialhilfeleistungsbezug – poberanie dávok sociálnej pomoci/ sociálnych dávok
Sozialleistungen – sociálne dávky
Sozialversicherung – sociálne poistenie
Sozialversicherungsbeiträge – príspevky na sociálne poistenie
Spezialist/-in – odborník/-čka
Stelle – práca/ zamestnanie
Stellenangebot – pracovná ponuka
Stellenangebote – pracovné ponuky
Stellenanzeige – inzerát voľného pracovného miesta
Stellenausschreibung – vypísanie/ publikovanie voľného pracovného miesta
Stellensuche – hľadanie zamestnania/ práce
Steuer – daň
Steueramt – daňový úrad
Steuern – dane
Stiefel – čižmy
Suche – hľadanie (substatív)
suchen – hľadať
Supervisor – vedúci (substantívny adjektív/ maskulín)

T
Tagesdienst – denná služba
Tagesschicht – denná smena
Teilzeitbeschäftigte – zamestnankyňa na čiastočný úväzok
Teilzeitbeschäftigter – zamestnanec na čiastočný úväzok
Teilzeitbeschäftigung – práca na čiastočný úväzok
Training – zácvik/ školenie/ tréning

U
überflüssig – nadbytočný/-á (adjektív) (napr. Zamestnanec)/ nadbytočné (adverb)
Überprüfung – preskúšanie/ kontrola
Überstunden – nadčasy
Umschulung – preškolenie/ rekvalifikácia
unbefristeter Arbeitsvertrag – pracovná zmluva na dobu neurčitú
Unfall – úraz/ nehoda
untergeordnet – podriadený/-á/-é (adjektív)
unterhaltsabhängige Familienangehörige – od príjmu závislí rodinní príslušníci
Unterkunft – ubytovanie
Unterschrift – podpis
Urlaub – voľno (v práci)/ dovolenka
Urlaubsanspruch – nárok na dovolenku

V
Vaterschaftsurlaub – „otcovská“ dovolenka
verantwortlich – zodpovedný/-á/-e (adjektív)
Verantwortung(en) – povinnosť/-i/ zodpovednosť/-i
Vereinbarung – dohoda
verlangen – žiadať/ požadovať/ domáhať sa
Vermittlungsagentur/ Vermittlungsbüro – sprostredkovateľská firma/ kancelária
Verpflichtungen – povinnosti/ záväzky
Versicherung – poistenie
Vertrag – zmluva
Vollzeitbeschäftigte – zamestnankyňa na plný úväzok
Vollzeitbeschäftigter – zamestnanec na plný úväzok
Vollzeitbeschäftigung – (práca) plný úväzok
Vollzeitjob – práca na plný úväzok
Vollzeitstelle – práca na plný úväzok
Vorgesetzte – nadriadená (substantívny adjektív/feminín)
Vorgesetzter – nadriadený (substantívny adjektív/maskulín)
vorherige Beschäftigung/ Stelle – predchádzajúce zamestnanie

W
Was sind Sie von Beruf? – aké/ čo je vaše/-a povolanie/ profesia?
Weiterbildung – ďalšie vzdelávanie
wir suchen Mitarbeiter – hľadáme zamestnancov/ spolupracovníkov
Wo bist du/ sind Sie [momentan] beschäftigt? – Kde si/ ste [momentálne] zamestnaný?/ pracujete?

Z
zahlen– platiť
Zertifikat – osvedčenie
Zertifikat als [Experte/ Expertin] im Lebensmittelhandwerk – [odborné] osvedčenie na prácu s potravinami
Zertifikat als [Fachmann/-frau] im Lebensmittelhandwerk – [odborné] osvedčenie na prácu s potravinami
Zeugnis – pisomné potvrdenie/ certifikát/ doklad/ osvedčenie (o skúške, vzdelaní, zamestnaní, praxi)
zur Arbeit fahren – cestovať do práce
Zuschuss – príplatok/ príspevok
Zuzahlung – príplatok/ príspevok
Zweigniederlassung – pobočka (pracovnej agentúry, banky a pod.)
Zweigstelle – pobočka (pracovnej agentúry, banky a pod.)

Pozn:
Vo Švajčiarsku sa namiesto „ß“ (ostrého s) píše „ss“.

Profesie:

Altenpfleger/-in – opatrovateľ/-ka seniorov
Altersheim – domov dôchodcov
Babysitter/-in – opatrovateľ/-ka (detí)
Barmann/ Barfrau – barman/-ka
Bauarbeiter – stavebný robotník
Bäcker/-in – pekár/-ka
Elektriker – elektrikár
Elektrotechniker – elektrotechnik
Empfangsmitarbeiter/-in – recepčný/-á
Fahrer/ Chauffeur – vodič
Fahrerin/ Chauffeurin – vodička
Fliesenleger – obkladač (obkladačiek)
Geschirrspüler/-in – umývač/-ka riadov (pracovník v reštaurácii)
Kassierer/-in – pokladník/-čka (v obchode)
Kellner/-in – čašník/čašníčka
Klempner – inštalatér
Koch – kuchár
Köchin – kuchárka
Konditor/-in – cukrár/-ka
Krankenpfleger/-in – opatrovateľ/-ka chorých
Krankenpfleger/-in – ošetrovateľ/-ka
Krankenschwester – zdravotná sestra
Küchenchef/-in – hlavný kuchár/ hlavná kuchárka
Lagerist/-in – skladník/-čka
Landarbeiter/ Landwirtschaftarbeiter – poľnohospodársky pracovník
Landarbeiterin/ Landwirtschaftarbeiterin – poľnohospodárska pracovníčka
Maler/ Zimmermaler – maliar/ maliar izieb
Maurer – murár
Metzger – mäsiar
Packer [im Lager, in der Produktion, usw.] – balič [v sklade, vo výrobe atď./ a pod.]
Pfleger/-in – opatrovateľ/-ka
Pflücker/-in – oberač/-ka
Putzfrau – upratovačka
Putzmann – upratovač
Reinigungskraft – čistič/-ka, čistiaci personál
Rezeptionist/-in – recepčný/-á
Servisfachfrau – čašníčka
Servisfachkraft – pracovná (pomocná) sila v obsluhe (napr. čašník, čašníčka)
Servisfachmann – čašník
Schreiner – tesár
Schweißer – zvárač
Staplerfahrer/-in – vodič/-ka vysokozdvižného vozíka
Techniker – technik
Tischler/ Zimmermann/ Schreiner – stolár
Verkäufer/-in – predavač/-ka
Zimmermädchen – chyžná

Spoluautorkou slovníka je Andrea Tkáčiková.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


225 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: