Ako vyplniť daňové priznanie ak máte príjem zo zahraničia

551 Shares

Postup vyplnenia daňového priznania za rok 2020, v prípade, že ste mali príjmy v zahraničí

V tomto článku nájdete návod, ako vyplniť daňové priznanie za rok 2020, ktoré treba podať do konca marca 2021.

Ako vyplniť daňové priznanie Typ A

Nasledujúci postup sa týka predovšetkým ľudí, ktorí pracovali v zahraničí a mali príjmy v krajine, s ktorou Slovensko rieši zamedzenie dvojitého zdanenia vyňatím príjmov (Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, …) a ktorí majú povinnosť podať si daňové priznanie.

V závere sa nachádza aj niekoľko užitočných informácií a praktických tipov.

Pozitívnou informáciou je, že od daňového priznania za rok 2009 si môžu metódu vyňatia príjmov zvoliť aj tí, ktorí pracovali Írsku, Belgicku , Čechách či v inej krajine, s ktorou Slovensko zamedzenie dvojitého zdanenia rieši metódou zápočtu dane. Ak je to pre nich výhodnejšie.

Viac o novej možnosti zdaňovania príjmov z Írska, Česka, Švajčiarska a iných krajín u ktorých sa zamedzenie dvojitého zdanenia rieši metódou zápočtu.

Väčšina Slovákov pracujúcich v zahraničí má príjmy len zo zamestnania, teda nepodniká a nemá iné príjmy, ktoré by bolo treba zdaniť. Preto sa tento článok bude venovať vypĺňaniu daňového priznania typu A. Tento typ daňového priznania je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti, teda z pracovného pomeru.

Ak ste mali v daňovom roku aj iné druhy zdaniteľného príjmu je potrebné vyplniť daňové priznanie typu B.

Ako prepočítať príjem z práce v zahraničí, ak bol v inej mene ako euro

Čo robiť, ak ste pracovali v krajine, v ktorej neplatí euro? V tlačive nemôžete používať sumy v britských librách, švajčiarskych frankoch či českých korunách. Všetky číselné údaje v cudzej mene, ktoré sú potrebné pre vyplnenie daňového priznania je potrebné prepočítať na eurá. Na prepočet sa môže použiť:

 • priemerný kurz za kalendárny mesiac, za ktorý bol poskytnutý príjem alebo
 • kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo
 • priemerný ročný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
 • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie

Bankovky - britské libry a eurá

Asi najvhodnejšie je použiť priemerné mesačné kurzy, alebo priemerný ročný kurz. Počíta sa s kurzami Národnej banky Slovenska, resp. Európskej centrálnej banky (ECB). Nájdete ich na webovej stránke banky na www.nbs.sk v archíve kurzov.

Ako vyplniť daňové priznanie Typ A v roku 2021

Tlačivo daňového priznania Typ ANasledujúci postup sa týka podania daňového priznania v roku 2021 za rok 2020.

UPOZORNENIE: po novom sa všetky číselné údaje zaokrúhľujú na dve desatinné miesta, teda eurocenty, matematicky. To znamená, že zaokrúhľované číslo necháte tak, ak je za ním číslo od 0 do 4 alebo ho zväčšíte o 1, ak je za ním číslo od 5 do 10.

Prvú a takmer celú druhú stranu daňového priznania zvládnete s poučením, ktoré je k dispozícii spolu s daňovým priznaním. Začneme teda až riadkom 36.

Riadok 36: táto suma bude súčtom hrubých príjmov za daňový rok od všetkých zamestnávateľov na Slovensku i v zahraničí (príjem zo zahraničia sa prepočítava príslušnými kurzami NBS, ďalej to už nebudem pripomínať).
Riadok 36a: uvádzajú sa tu príjmy z dohôd.
Riadok 37: suma odvedeného poistného z príjmu na Slovensku aj v zahraničí (napríklad na výplatných páskach v Anglicku ide o položku NI (national insurance) v stĺpci Deductions).
V daňovom priznaní sa na riadkoch 37a a 37b rozčlení odvedené poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Ak sa pri práci v zahraničí rozčleniť nedá (ako je to napríklad vo Veľkej Británii), ponechajú sa tieto dva riadky prázdne.
Riadok 38: r.36-r.37.
Riadok 39: uvádza sa tu nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Výnimka platí pre daňovníka, ktorý zaškrtol r. 27 (poberateľ dôchodku). Vtedy uvedie rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a r. 28, na ktorý uviedol ročnú sumu dôchodkov.
Ak máte na riadku 38 sumu rovnú alebo nižšiu ako 19 506,56 EUR, pre rok 2020 uvediete na riadok 39 sumu 4 414,20. Ak máte na riadku 38 sumu vyššiu ako 19 506,56 EUR, hodnota riadka 39 sa rovná 9 290,84 mínus (suma na r.38 delené 4).
napr.: na riadku 38 (základ dane) máte 20 000 EUR na riadok 39 napíšete 4 290,84.
(Výpočet: 9 290,84 – (20 000 / 4) = 9 290,84 – 5 000 = 4 290,84)
Ak je váš základ dane rovný, alebo vyšší ako 37 163,36 EUR na riadok 39 napíšete nulu.
Riadok 40: vyplníte, ak si môžete nárokovať nezdaniteľnú časť aj na manželku alebo manželku (podmienky nájdete v poučení na vyplnenie daňového priznania, spôsob výpočtu v jeho zadnej časti).
Riadok 41: daňovník tu uvádza preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) a to aj v zahraničí, ak je rovnakého alebo podobného druhu a sú splnené zákonom stanovené podmienky, maximálne však do celkovej výšky 180 EUR.
Riadok 42: uvedú sa preukázateľne zaplatené úhrady, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou súvisiacimi službami, definované zákonom, maximálne do výšky 50 eur za rok.
Riadok 43: súčet r.39 + r.40 + r.41 + r.42, teda celková suma, o ktorú si môžete znížiť základ dane. Maximálne však do sumy uvedenej na r. 38.
Riadok 44: rozdiel r.38 – r.43. (suma sa zvyšuje u tých daňovníkov, ktorí si uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie) (ak vychádza záporné číslo, uvedie sa 0)
Riadok 45: ak je suma na r. 44 nižšia alebo rovná 37 163,36 eur, vypočíta sa tu 19% zo sumy na r.44. Ak je suma na r. 44 vyššia, zo sumy do 37 163,36 eur sa vypočíta daň 19% a zo sumy nad 37 163,36 eur 25%. Jednotlivé sumy sa najprv zaokrúhlia a až potom sa sčítajú.
Riadok 46 až 47: týkajú sa zamestnaneckej prémie (viď poznámka nižšie). Pomôcka na výpočet zamestnaneckej prémie je súčasťou daňového priznania.
Riadok 48: hrubé príjmy zo zahraničia (započítavali ste ich do sumy na r.36) mínus odvody na poistenie zo zahraničných príjmov (započítavali ste ich do sumy na r.37)
Riadok 49: rozdiel r.44 – r.48. Ak je výsledkom záporné číslo, napíšete tu nulu.
Riadok 50: počíta sa zo sumy na r.49, použije sa podobný postup, ako pri výpočte riadka 45. Ak je na r.49 nula, napíšete tu nulu.
Riadok 51 až 55: vyplníte, len ak ste mali príjmy aj v krajinách, v ktorých sa rieši zamedzenie dvojitému zdaneniu metódou zápočtu dane (Írsko, Česká republika,…) a používate túto metódu.
Riadok 56: ak ste nemali príjmy, z ktorých sa daň započítava odpíšete hodnotu r.50. Ak suma na r.56 nepresahuje 17 EUR a daňovník spĺňa podmienky uvedené v poznámke 11) pod tabuľkou, na r.56 sa uvádza 0.
Riadok 57: nárok na daňový bonus.
Riadok 58: rozdiel r.56 – r.57 (ak vychádza záporné číslo, uvedie sa 0).
Riadok 59 až 63: uvádzajú sa údaje týkajúce sa daňového bonusu podľa §33 a §33a.
Riadok 64: rozdiel r.58 – r.63 (daň znížená o daňový bonus).
Riadok 65 až 67: uvádzajú sa údaje týkajúce sa daňového bonusu na zaplatené úroky podľa §33a.
Riadok 68 a 69: sumy preddavkov na daň, ktoré vám boli zrazené zamestnávateľmi na Slovensku.
Na riadkoch 71 a 72: nájdete vzorec. Ak vám výsledok vyjde kladný, zapíšete ho na r.71 (túto sumu musíte daňovému úradu zaplatiť), ak bude záporný, tak na r.72 (túto sumu by vám mal daňový úrad vrátiť)

Oddiel VII vypĺňate len ak podávate dodatočné DP, a Oddiel VIII ak chcete a môžete niekomu poukázať podiel zaplatenej dane.

V oddieli IX je potrebné pre každú cudziu krajinu, v ktorej ste mali príjmy, ktoré uvádzate v DP, vyplniť jej kód a výšku príjmov a výdavky (povinné odvody).

Tu nájdete kód pre Rakúsko, Anglicko, Česko a ďalšie krajiny

Zvyšok daňového priznania by už nemal byť problém vyplniť.

Niekoľko doplňujúcich informácií k daňovému priznaniu

 • V daňovom priznaní sa uvádzajú sumy v eurách,
 • prílohou daňového priznania sú kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov a výšku zrazených preddavkov na daň od všetkých zamestnávateľov (aj tých v zahraničí), potvrdení o zaplatenom povinnom poistení, (uviesť počet príloh v oddieli X)
 • text sa píše zľava, číslice sa zarovnávajú doprava,
 • daňové priznanie sa podáva správcovi dane (DÚ) podľa miesta trvalého pobytu.
 • posledný termín na podanie daňového priznania je zvyčajne 31. marec a platí to aj v roku 2021. (inak, ak 31. marec vychádza na víkend, sa lehota na podanie DP posúva na najbližší pracovný deň). Môžete ho odovzdať osobne, alebo ho poslať poštou doporučene, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
 • do rovnakého termínu je nutné splniť si svoju daňovú povinnosť, teda zaplatiť daň, alebo ju uhradiť v lehote do 8 dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Daň sa totiž uhrádza na číslo účtu, ktoré je jedinečné pre každý daňový subjekt. Pri bankovom prevode počítajte s tým, že peniaze budú niekoľko dní na ceste a rozhodujúci je dátum, kedy sú pripísané na účet DÚ.

Zamestnanecká prémia a práca v zahraničí

V daňovom priznaní pribudlo niekoľko riadkov, týkajúcich sa zamestnaneckej prémie. Občanov Slovenska, ktorí pracovali v zahraničí sa však táto prémia netýka.
Nárok na zamestnaneckú prémiu (po splnení ďalších podmienok) má totiž len daňovník, ktorý má príjmy iba na území Slovenskej republiky.

Pár tipov na záver

 • Podanie daňového priznania zbytočne neodkladajte, vyhnete sa dlhým radom na daňovom úrade a zbytočnému stresu,
 • nezabudnite, že daňové priznanie musíte podpísať,
 • nezabudnite na každú stranu do hlavičky napísať svoje rodné číslo,
 • ak chcete vypočítať 19% zo sumy, stačí ak príslušnú sumu vynásobíte číslom 0,19 (napr. 19% z 2 000 EUR = 2 000 EUR × 0,19 = 380 EUR).
 • existuje aj možnosť vyplniť daňové priznanie na internete.
 • lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť. Je to však potrebné daňovému úradu oznámiť, prípadne, ak je to potrebné ho o to požiadať.

Upozornenie: Uvedený návod bol vytvorený ako pomôcka pre vlastnú potrebu a v žiadnom prípade nenahrádza znalosť zákona.

Vrátenie daní zo zahraničia

V súvislosti s daňami vás môžu zaujímať aj ďalšie témy, napríklad vrátenie daní, alebo daňové priznanie opatrovateľky v Rakúsku.


Peter Marci

Som absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby som pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil som informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delím o svoje skúsenosti.


551 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy:

Chcete pracovať v zahraničí?
Šťastie praje pripraveným!.