Ako vyplniť daňové priznanie (práca v zahraničí) – príjmy

551 Shares

Postup vyplnenia daňového priznania za rok 2017, v prípade, že ste mali príjmy v zahraničí

V tomto článku nájdete návod na vyplnenie daňového priznania za rok 2017, ktoré treba podať do konca marca 2018. Nasledujúci postup sa týka predovšetkým ľudí, ktorí pracovali v zahraničí a mali príjmy v krajine, s ktorou Slovensko rieši zamedzenie dvojitého zdanenia vyňatím príjmov (Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, …) a ktorí majú povinnosť podať si daňové priznanie.

V závere sa nachádza aj niekoľko užitočných informácií týkajúcich sa daňového priznania.

Od daňového priznania za rok 2009 si môžu metódu vyňatia príjmov zvoliť aj tí, ktorí pracovali v krajine, s ktorou Slovensko zamedzenie dvojitého zdanenia rieši metódou zápočtu dane. Ak je to pre nich výhodnejšie.

Viac o novej možnosti zdaňovania príjmov z Írska, Česka, Švajčiarska a iných krajín u ktorých sa zamedzenie dvojitého zdanenia rieši metódou zápočtu.

Ako vyplniť daňové priznanie Typ A - práca v zahraničí - príjmy v Británii, AnglickuVäčšina Slovákov pracujúcich v zahraničí má príjmy len zo zamestnania, teda nepodniká a nemá iné príjmy, ktoré by bolo treba zdaniť. Preto sa tento článok bude venovať vypĺňaniu daňového priznania typu A. Tento typ daňového priznania je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti, teda z pracovného pomeru.

Ak ste mali v daňovom roku aj iné druhy zdaniteľného príjmu je potrebné vyplniť daňové priznanie typu B.

Ako prepočítať príjem z práce v zahraničí ak bol v inej mene ako euro

Všetky číselné údaje v cudzej mene, ktoré sú potrebné pre vyplnenie daňového priznania je potrebné prepočítať na eurá. Na prepočet sa môže použiť kurz:

 • priemerný za kalendárny mesiac, za ktorý bol poskytnutý príjem alebo
 • platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo
 • priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
 • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie

Asi najvhodnejšie je použiť priemerné mesačné kurzy, alebo priemerný ročný kurz. Počíta sa s kurzami Národnej banky Slovenska, resp. Európskej centrálnej banky (ECB). Nájdete ich na webovej stránke banky na www.nbs.sk v archíve kurzov.

Postup vyplnenia daňového priznania Typ A v roku 2018

Nasledujúci postup sa týka podania daňového priznania v roku 2018 za rok 2017.

Prvú a takmer celú druhú stranu daňového priznania zvládnete s poučením, ktoré je k dispozícii spolu s daňovým priznaním. Začneme teda až riadkom 32.

Riadok 32: táto suma bude súčtom hrubých príjmov za daňový rok od všetkých zamestnávateľov na Slovensku i v zahraničí (príjmy zo zahraničia sa prepočítajú príslušnými kurzami NBS, ďalej to už nebudem pripomínať).
Riadok 32a: uvádzajú sa tu príjmy z dohôd.
Riadok 33: suma odvedeného poistného z príjmu na Slovensku aj v zahraničí (na výplatných páskach v Anglicku ide o položku NI (national insurance) v stĺpci Deductions).
V daňovom priznaní sa na riadkoch 33a a 33b rozčlení odvedené poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Ak sa pri práci v zahraničí rozčleniť nedá (ako je to napríklad vo Veľkej Británii), ponechajú sa tieto dva riadky prázdne.
Riadok 34: r.32-r.33.
Riadok 35: riadok sa tento rok nevypĺňa.
Riadok 36: prenesie sa údaj z r.34.
Riadok 37: uvádza sa tu nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Výnimka platí pre daňovníka, ktorý zaškrtol r. 27 (poberateľ dôchodku). Vtedy uvedie rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a r. 28, na ktorý uviedol ročnú sumu dôchodkov.
Ak máte na riadku 36 sumu rovnú alebo nižšiu ako 19 809 EUR, pre rok 2017 uvediete na riadok 37 sumu 3 803,33. Ak máte na riadku 36 sumu vyššiu ako 19 809 EUR, hodnota riadka 37 sa rovná 8 755,578 mínus (suma na r.36 delené 4).
napr.: na riadku 36 (základ dane) máte 20 000 EUR na riadok 37 napíšete 3 755,58.
(Výpočet: 8 755,578 – (20 000 / 4) = 8 755,578 – 5 000 = 3 755,578, čo sa zaokrúhli na 3 755,58)
Ak je váš základ dane rovný, alebo vyšší ako 35 022,31 EUR na riadok 37 napíšete nulu.
Riadok 38: vyplníte, ak si môžete nárokovať nezdaniteľnú časť aj na manželku (podmienky nájdete v poučení na vyplnenie daňového priznania, spôsob výpočtu na jeho zadnej strane).
Riadok 39: riadok sa tento rok nevypĺňa, pretože si už daňovník nemôže znížiť svoj základ dane o zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Riadok 40: daňovník tu uvádza preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) a to aj v zahraničí, ak je rovnakého alebo podobného druhu a sú splnené zákonom stanovené podmienky, maximálne však do celkovej výšky 180 EUR.
Riadok 41: súčet r.37 + r.38 + r.40, teda celková suma, o ktorú si môžete znížiť základ dane. Maximálne však do sumy uvedenej na r. 36.
Riadok 42: rozdiel r.36 – r.41. (suma sa zvyšuje u tých daňovníkov, ktorí si uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie a boli im podľa zákona vyplatené peniaze/uzavreli dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom) (ak vychádza záporné číslo, uvedie sa 0)
Riadok 43: ak je suma na r. 42 nižšia ako 35 022,31 eur, vypočíta sa tu 19% zo sumy na r.42 a zaokrúhli na celé eurocenty nadol. Ak je suma na r. 42 vyššia, zo sumy do 35 022,31 eur sa vypočíta daň 19% a zo sumy nad 35 022,31 eur 25%. Súčet sa potom zaokrúhli na celé eurocenty nadol.
Riadok 44 až 47: týkajú sa zamestnaneckej prémie (viď poznámka nižšie). Pomôcka na výpočet zamestnaneckej prémie je súčasťou daňového priznania.
Riadok 48: hrubé príjmy zo zahraničia (započítavali ste ich do sumy na r.32) mínus odvody na poistenie zo zahraničných príjmov (započítavali ste ich do sumy na r.33)
Riadok 49: rozdiel r.42 – r.48. Ak je výsledkom záporné číslo, napíšete tu nulu.
Riadok 50: počíta sa zo sumy na r.49, použije sa podobný postup, ako pri výpočte riadka 43. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty nadol. Ak je na r.49 nula, napíšete tu nulu.
Riadok 51 až 55: vyplníte, len ak ste mali príjmy aj v krajinách, v ktorých sa rieši zamedzenie dvojitému zdaneniu metódou zápočtu dane (Írsko, Česká republika,…) a používate túto metódu.
Riadok 56: ak ste nemali príjmy z ktorých sa daň započítava odpíšete hodnotu r.49. Ak suma na r.56 nepresahuje 17 EUR a daňovník spĺňa podmienky uvedené v poznámke 13) pod tabuľkou, na r.56 sa uvádza 0.
Riadok 57: nárok na daňový bonus.
Riadok 58: rozdiel r.56 – r.57 (ak vychádza záporné číslo, uvedie sa 0).
Riadok 59 až 62: uvádzajú sa údaje týkajúce sa daňového bonusu.
Riadok 63 a 64: sumy preddavkov na daň, ktoré vám boli zrazené zamestnávateľmi na Slovensku.
Na riadkoch 65 a 66: nájdete vzorec. Ak vám výsledok vyjde kladný, zapíšete ho na r.65 (túto sumu musíte daňovému úradu zaplatiť), ak bude záporný, tak na r.66 (túto sumu by vám mal daňový úrad vrátiť)

Oddiel VII vypĺňate len ak podávate dodatočné DP, a Oddiel VIII ak chcete a môžete niekomu poukázať podiel zaplatenej dane.

V oddieli IX je potrebné pre každú cudziu krajinu, v ktorej ste mali príjmy, ktoré uvádzate v DP, vyplniť jej kód a výšku príjmov a výdavky (povinné odvody).

Tu nájdete kód pre Rakúsko, Anglicko, Česko a ďalšie krajiny

Zvyšok daňového priznania by už nemal byť problém vyplniť.

Niekoľko doplňujúcich informácií k daňovému priznaniu

 • V daňovom priznaní sa uvádzajú sumy v eurách,
 • prílohou daňového priznania sú kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov a výšku zrazených preddavkov na daň od všetkých zamestnávateľov (aj tých v zahraničí), potvrdení o zaplatenom povinnom poistení, (uviesť počet príloh v oddieli X)
 • text sa píše zľava, číslice sa zarovnávajú doprava,
 • daňové priznanie sa podáva správcovi dane (DÚ) podľa trvalého pobytu.
 • posledný termín na podanie daňového priznania je zvyčajne 31. marec (v roku 2018 sa termín posúva na 3. apríla). Môžete ho odovzdať osobne, alebo ho poslať poštou doporučene, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
 • do rovnakého termínu je nutné splniť si svoju daňovú povinnosť, teda zaplatiť daň, alebo ju uhradiť v lehote do 8 dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Daň sa totiž uhrádza na číslo účtu, ktoré je jedinečné pre každý daňový subjekt. Pri bankovom prevode počítajte s tým, že peniaze budú niekoľko dní na ceste a rozhodujúci je dátum, kedy sú pripísané na účet DÚ.

Zamestnanecká prémia a práca v zahraničí

V daňovom priznaní pribudlo niekoľko riadkov, týkajúcich sa zamestnaneckej prémie. Občanov Slovenska, ktorí pracovali v zahraničí sa však táto prémia netýka.
Nárok na zamestnaneckú prémiu (po splnení ďalších podmienok) má totiž len daňovník, ktorý má príjmy iba na území Slovenskej republiky.

Pár tipov na záver

 • Podanie daňového priznania zbytočne neodkladajte, vyhnete sa dlhým radom na daňovom úrade a zbytočnému stresu,
 • nezabudnite, že daňové priznanie musíte podpísať,
 • nezabudnite na každú stranu do hlavičky napísať svoje rodné číslo,
 • ak chcete vypočítať 19% zo sumy, stačí ak príslušnú sumu vynásobíte číslom 0,19 (napr. 19% z 2 000 EUR = 2 000 EUR × 0,19 = 380 EUR).
 • existuje aj možnosť vyplniť daňové priznanie na internete.
 • lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť. Je však potrebné o to daňový úrad požiadať.

Upozornenie: Uvedený návod bol vytvorený ako pomôcka pre vlastnú potrebu a v žiadnom prípade nenahrádza znalosť zákona.

Vrátenie daní zo zahraničia

V súvislosti s daňami vás môžu zaujímať aj ďalšie témy, napríklad vrátenie daní, alebo daňové priznanie opatrovateľky v Rakúsku.

O autorovi

Peter Marci je zakladateľom portálu Pracavonku.sk a absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov, snažiaci sa pomôcť ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia, začať tam zarábať a plniť si svoje sny. Je tiež autorom kníh Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac. Vo voľnom čase chodí rád po horách, číta knihy a trávi čas so svojou rodinou.

551 Shares

Mohlo by vás zaujímať:

Populárne témy: